ID: Password:  
Yaniv Hamo Yaniv Hamo
חדש: ניתן להיכנס למערכת זו גם בשימוש בסיסמה הטכניונית (t2, tx, campus) (הסיסמא שהיתה לכם כאן בעבר ממשיכה לעבוד גם כן).
ביכולתיכם לקבל הודעות על ציונים חדשים ושינויי ציון בדואל. לשם כך עליכם לסמן זאת בחלונית "עדכון אוטומטי".