ID: Password:  
Yaniv Hamo Yaniv Hamo
בכניסה ראשונה, ובמידה שאינך זוכר את הסיסמא או את כתובת הדואל שבמערכת, היכנס עם מספר הזהות ללא סיסמא ועקוב אחרי ההוראות - תתבקש לבצע reset לסיסמא לפני שתוכל להמשיך בתהליך ההתחברות.
ביכולתיכם לקבל הודעות על ציונים חדשים ושינויי ציון בדואל. לשם כך עליכם לסמן זאת בחלונית "עדכון אוטומטי".